Beurskwartier - Architectenstudie

Locatie: Utrecht
Jaar:

2019

Product: Uitwerking 2 bouwclusters
Programma: Stedelijke transformatie, 7 ha
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Samenwerking: EVA architecten

 

Vooruitlopend op het stedenbouwkundig plan voor het Beurskwartier heeft de Gemeente Utrecht drie bureaus gevraagd om de ambities en uitgangspunten van de omgevingsvisie Beurskwartier-Lombokplein te toetsen door middel van voorbeelduitwerkingen per cluster. Naast de concrete vraag of het programma in de clusters past, met aandacht voor bezonning, wind-hinder, fiets-parkeren, afvalinzameling en andere gestelde ambities, hebben wij met name gekeken naar de sociale aspecten. Hoe voel je je straks thuis in het Beurskwartier, en hoe ontmoet je straks je buren om de sociale cohesie van een hoogbouwmilieu te versterken? 

De verschillende overgangen van openbaar op publiek naar privé bieden kansen om, vaak in combinatie met een groene invulling, de scheiding te verzachten en daarmee mensen uit te nodigen deze plekken op een andere manier te gebruiken. Door hen de kansen te geven de ruimtes toe te eigenen of eigen te maken, vergroot de kans op gebruik en interactie met de andere bewoners in het Beurskwartier. 

De binnengebieden bijvoorbeeld bieden plaats aan collectieve tuinen. Hierin zijn ook de afvalinzamelingspunten opgenomen, en de opgangen van de -1 laag (met deelauto’s en fietsenbergingen). Deze plekken geven door een zorgvuldige vormgeving en positionering extra aanleidingen om elkaar tegen te komen en een praatje te maken. Of de poorten naar de binnentuinen (met hekwerken die overdag open kunnen zijn), die ook de fietsenstallingen ontsluiten, en daarmee een deel van het bouwblok zijn, waar bewoners elkaar dus even tegen komen voor ze naar hun eigen woning gaan. 

contact met Urbanext over dit project?
Lees verder